Online Web Meeting
How to Work?

How to Work

การใช้งานระบบห้องประชุมออนไลน์ ใช้งานง่าย เพียง Login เข้าระบบ ก็สามารถเข้าสู่ห้องประชุม ได้

ขั้นตอนดังนี้

1. Browser URL

2. Login เข้าระบบ และเลือกห้องประชุม ระบบจะแสดงรายชื่อห้องประชุม ที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิในการใช้งาน (กรณีต้องการนำเสนอเอกสาร ให้ Upload ไฟล์ข้อมูลก่อนเข้าห้องประชุม)

 

ระบบมีส่วนของผู้ดูแลห้องประชุม Meeting Admin ที่สามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน หรือยกเลิก สมาชิก ให้ออกจากห้องประชุมได้

วีดีโอแสดงการใช้งาน (Download)