FAQ - Support

คำถามการใช้งานเบื้อง กรณีมีปัญหาการใช้งานอื่นๆ หรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที

หมายเลข : 662-8043434
Email : support@sessioncall.com


MeetingThai FAQ

รายละเอียด และข้อสงสัย ในการใช้งานเบื้องต้น

คำถามทั่วไป

ในการประชุมสามารถเห็นภาพวีดีโอ และเสียงได้หรือไม่?
• ได้สามารถใช้การประชุมได้ทั้งภาพและเสียง โดยสามารถแสดงได้ตั้งแต่ 8 ช่อง ในการใช้ห้องประชุมแบบกลุ่ม

ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมหรือไม่
• ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประชุม ขอให้เครื่องนั้นๆ รองรับการใช้งาน Flash Player ได้

สามารถทดสอบได้เป็นเวลากี่วัน และได้ฟังก์ชั่นอะไรบ้าง?
• สามารถทดสอบได้เป็นเวลา 7 วัน โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้ครบทุกประการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้หรือไม่
• ถ้าคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่นสามารถเข้าเวปไซต์ หรือใช้ Internet ได้ ก็สามารถใช้บริการได้ (แนะนำเป็น CPU Intel Celelon ขึ้นไป)

ควรเลือกการใช้งานแบบไหนระหว่าง Hosted และ Server
• ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานขององค์กร กรณีแบบ Hosted ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทันที และไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม ส่วนกรณีแบบ Server เหมาะกับผู้้ที่ มีวงจรเครือข่ายส่วนตัว และมี Bandwidth เพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้ในการประชุมได้

มี Presentation ที่ทำมาจาก PowerPoint สามารถใช้แสดงได้หรือไม่
• ได้ ผู้ใช้บริการสามารถนำ PowerPoint ที่มีอยู่ Upload ขึ้นระบบ และนำมาใช้งานการ Present ได้

Bandwidth ต้องมีเท่าไร จึงจะสามารถใช้งานได้
• ขึ้นอยู่กับลักษณะการประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม กรณีถ้าเป็นการประชุมแบบกลุ่ม ทั้งหมด 8 คน ความต้องการ Bandwidth ต่อ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งภาพวีดีโอ และเสียง ควรใช้ ADSL ขนาด 1024/512 Kbps แต่ ถ้าเป็นการเข้าร่วมประชุมแบบการอบรม ผู้เข้าฟัง สามารถใช้ ADSL ขนาด 512/256 Kbps ได้

หลังจากสมัครใช้บริการแล้ว จะสามารถใช้บริการได้เมื่อไร
• ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากสมัคร และให้รายละเอียดครบถ้วนแล้ว

ปัญหาการใช้งาน

ทำไมไม่สามารถใช้งานภาพวีดีโอ และไมโครโฟนได้
• ระบบไม่สามารถ Detect อุปกรณ์ได้ กรุณาตรวจสอบ กล้อง และไม่โครโฟน ว่าติดตั้งอยู่เรียบร้อยหรือไม่

ระบบเจอภาพวีดีโอ แต่ภาพไม่ขึ้น
• อาจจะมีปัญหาที่ Cache ของ Brower Exploer อาจจะต้องมีการปิด Internet Exploer หรือ Firefox และเปิดใหม่อีกครั้ง

ภาพวีดีโอ กระตุก
• ตรวจสอบ Bandwidth ว่าเป็นอย่างไรบ้าง อาจจะมีการใช้งานของวงจรสูงมากอยู่

Firewall และ Proxy
• ในบางองค์กรมีการกำหนดหรือปิด Port Service บางส่วน ที่อนุญาตให้สามารถใช้งาน Internet ได้ รวมถึงมี Proxy ขวางก่อนใช้งาน Internet ระบบของ MeetingThai กรณีถ้ามี Firewall ต้องเปิด Port 80 และ 1935 ให้สามารถใช้งานได้ ส่วน Proxy ระบบไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็น ต้อง Bypass Proxy สำหรับการประชุม